🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes
locked content icon
Tento obsah je uzamknutý
pre odomknutie
return icon
Späť
Späť

Privacy policy

O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) je registrovaná obchodná značka spoločnosti APME FX Trading Europe LTd, Cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), nad ktorou vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF č. 335/17.

 

1. Úvod

 

APME FX Trading Europe Ltd (ďalej len "Spoločnosť"), sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a Vaše údaje spracúvať transparentným spôsobom. Spoločnosť rozumie dôležitosti zachovávať dôvernosť a súkromie Vašich osobných údajov. Tým, že nám zveríte svoje informácie, by sme Vás chceli uistiť o našom záväzku zachovať tieto informácie súkromné. Podnikli sme nevyhnutné kroky na ochranu dôvernosti, bezpečnosti a integrity Vašich informácií.

 

2. Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Cieľom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť Vám prehľad o tom, ako Spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje a informuje Vás o Vašich právach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len "GDPR"), ako aj Zákona o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov z roku 2018 (Zákon 125(l)/2018) (ďalej len "Zákony"), a v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie je určené fyzickým osobám, ktoré sú súčasnými, minulými alebo potencionálnymi klientmi Spoločnosti a ich zástupcom (napríklad právnikom konajúcim v ich mene).

 

3. O nás

 

Spoločnosť je autorizovaná spoločnosť so sídlom na Cypre s registračným číslom 328474. Spoločnosť je registrovaná a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (ďalej len "CySEC") s licenčným číslom 335/17.

 

Spoločnosť pod svojím menom zaregistrovala Viazaných agentov, ktorí sídlia v Európskej únii a pracujú výhradne pre Spoločnosť. Každý Viazaný agent je povinný mať svoje vlastné Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré je uverejnené na jeho webovej stránke, a ktoré môže byť prepojené/odkazovať na webovú stránku a/alebo názov Spoločnosti.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete bližšie informácie o tom, ako Spoločnosť používa Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na náš Tím pre ochranu údajov na compliance@apmefx.com .


4. Zhromažďovanie informácií

 

V rámci postupov Spoločnosti pri otváraní Klientskych účtov a pokračujúcich povinností sa musí dodržiavať legislatívny rámec, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy ("CySEC"). Konkrétne musí Spoločnosť dodržiavať svoje zákonné povinnosti podľa Zákonov o predchádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestných činností z rokov 2007-2019 a v znení neskorších predpisov, pre zriadenie o ekonomického profilu Klienta a predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj dodržiavať príslušné povinnosti uchovávania záznamov podľa delegovaného nariadenia Európskej únie (EU) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokiaľ ide

o organizačné požiadavky, prevádzkové podmienky investičných spoločností a vymedzenie pojmov na účely uvedenej smernice (ďalej len "Delegované nariadenie"), a Zákon o poskytovaní investičných služieb, výkone investičných činností a fungovaní regulovaných trhov č. 87(I)/2017, pre účely stanovenia vhodnosti a primeranosti každého Klienta v súvislosti so službami ponúkanými každou CIF (Testy vhodnosti a primeranosti), vedenia záznamov telefonických hovorov, klientskych transakcií, Zákon USA o daňovom súlade zahraničných účtov (FATCA) a Spoločný štandard vykazovania (CRS).

Spoločnosť na základe vyššie uvedeného zhromažďuje a uchováva nasledovné:


vii)           Daňové identifikačné číslo

viii)          Daňový domicil

ix)            Telefóne číslo

x)              E-mail

xi)            Názov zamestnávateľa

xii)           Profesia

xiii)          Odvetvie zamestnania

xiv)          Hrubý ročný príjem

xv)           Čistá hodnota majetku

xvi)          Predpokladaná suma na investovanie

xvii)        Údaje o bankovom účte

xviii)       Znalosti a skúsenosti

 

Spoločnosť môže zhromažďovať uvedené informácie priamo od Vás (počas procesu otvárania účtu) a/alebo od iných osôb, vrátane napr. agentúr úverových referencií, agentúr na predchádzanie podvodom, bánk, iných finančných inštitúcií, tretích poskytovateľov overovacích  služieb  (napríklad  použitím  LexisNexis  na  účely  autentifikácie)  a


poskytovateľov verejných registrov.

 

Spoločnosť môže tiež zbierať informácie týkajúce sa Vášho používania našej webovej stránky (stránok), napríklad navštívené stránky, Vaša IP adresa, frekvencia, trvanie návštevy a obchodné činnosti. Spoločnosť tiež vedie záznamy o Vašom správaní pri obchodovaní, vrátane záznamov o:

a)     Službách, ktoré používate, produkty, ktoré obchodujete, a ich výkonnosť

b)    Historických údajov o obchodoch a investíciách, ktoré ste vykonali, vrátane

investovanej sumy

c)     Historických údajov o platobných aktivitách, stavoch na obchodných účtoch a Vašich aktivitách spojených s výberom.

 

Okrem vyššie uvedeného môže Spoločnosť tiež požiadať o ďalšie informácie na skvalitnenie Služieb určených pre Vás (existujúcich alebo potenciálnych Klientov) alebo činností podľa príslušnej Dohody, alebo v súlade s Platnými predpismi.

Spoločnosť zaznamenáva akúkoľvek komunikáciu, elektronickú, telefonickú, osobnú alebo inú, ktorá sa udiala v súvislosti so službami, ktoré Vám Spoločnosť poskytla a v súvislosti s Vami. Uvedené záznamy budú výhradným vlastníctvom Spoločnosti a predstavujú dôkaz o komunikácii medzi Spoločnosťou a Vami.

 

5.     Komu môže spoločnosť poskytnúť Vaše informácie

 

V rámci používania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely, môžeme Vaše informácie sprístupniť:

a)     Poskytovateľom služieb a špecializovaným poradcom, ktorí boli zazmluvnení na poskytovanie IT, finančných, regulačných, compliance, účtovných a/alebo iných služby.

b)    Viazaným agentom, s ktorými má Spoločnosť úzke vzťahy, a ktorí pracujú výlučne pre ňu.

c)     Regulačným orgánom.

d)    Komukoľvek Vami poverenému.

e)    Príslušným orgánom na vyšetrovanie alebo predchádzanie podvodom, praniu špinavých peňazí alebo inej nezákonnej činnosti.

f)      Archívu obchodných údajov alebo podobnému.

g)     Zamestnancom Spoločnosti, aby si plnili svoje povinnosti podľa Dohodu medzi nami, alebo aby zabezpečovali efektívne fungovanie našej Platformy, funkcií Automatických pokynov a Obchodných údajov.

 

Spoločnosť vyžaduje od tretích strán, ktoré spracúvajú alebo získavajú osobné údaje v mene Spoločnosti, pre splnenie ich zmluvných povinnosti voči nám, aby potvrdili dôvernosť týchto informácií, zaviazali sa rešpektovať právo každého jednotlivca na súkromie, a aby dodržiavali všetky príslušné zákony o ochrane údajov a toto Oznámenie o ochrane osobných údajov .


6.     Použitie informácií

 

Spoločnosť bude používať, uchovávať, spracovávať a spravovať Vaše osobné údaje v súlade

s GDPR a Zákonom a v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje (nie verejne dostupné informácie a/alebo informácie, ktoré má už Spoločnosť k dispozícii bez toho, aby sa držala ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) sa budú zbierať a spracúvať výslovne a výhradne iba na účely, pre ktoré boli získané ("obmedzenie účelu"), zatiaľ čo Spoločnosť musí požadovať iba informácie potrebné na účely, pre ktoré boli zbierané.

Vaše osobné informácie môžeme preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak takýto prenos uskutočníme, zaistíme, aby bol prenos zákonný a aby sa zaviedli vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s Platnými predpismi.

 

7.     Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

 

Za určitých okolností môže Spoločnosť spracúvať Vaše údaje bez Vášho súhlasu. Za najdôležitejšie sa považujú:


ii)     Spoločnosť musí dodržiavať rôzne právne povinnosti a požiadavky (napr. zákony proti praniu špinavých peňazí, zákona o finančnej regulácií, daňové zákona atď.), ktoré sú dostatočným legitímnym základom pre spracovanie osobných údajov.

iii)   Spracovanie je potrebné na účely legitímnych záujmov ustanovených kontrolórom alebo treťou stranou, ktorej sa osobné údaje poskytnú pod podmienkou, že tieto záujmy sú nadradené právam, záujmom a základným slobodám osôb. Osobné údaje môžu byť napríklad spracované v súvislosti so súdnymi spormi, interným vykazovaním, štatistickými procesmi atď.

 

8.     Spracúvanie Vašich osobných údajov s Vaším súhlasom

 

Ak spracovanie Vašich osobných údajov nie je založené na vyššie uvedených dôvodoch ("Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu"), jedná sa o spracovanie na základe Vášho súhlasu. Môžete napríklad súhlasiť s tým, že Vaše osobné údaje sa použijú nato, aby Vám bola zasielaná marketingová komunikácia e-mailom, telefonicky alebo inými dohodnutými spôsobmi. Súhlas poskytujete slobodne, špecificky, informovane a jednoznačne vyjadruje Vaše želania, ktoré oznámením alebo jasným súhlasným konaním znamenajú súhlas so spracovaním.


 

Máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas tým, že nás kontaktujete e-mailom na compliance@apmefx.com .

 

9.     Časový rámec uchovávania Vašich osobných údajov

 

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje po dobu trvania obchodného vzťahu s Vami.

 

Lehoty uchovávania sa určia s prihliadnutím na druh informácií, ktoré sa zbierajú a účel, na ktorý sa zbierajú, pričom sa zohľadňujú požiadavky platné pre danú situáciu a potreba zničiť zastaralé, nepoužité informácie v čo najskoršom primeranom čase.

 

10.  Spravovanie Vašich osobných údajov a ochranné opatrenia

 

Spoločnosť podnikla všetky potrebné organizačné opatrenia, aby zabezpečila bezpečnosť Vašich osobných údajov. Spoločnosť okrem toho zaviedla pre svojich zamestnancov Interné vzdelávacie školenie. Zamestnanci, ktorí spracúvajú Vaše údaje sú školení, aby rešpektovali dôvernosť informácií o klientoch a súkromie jednotlivcov. Porušenie Vášho súkromia má u nás najvyššiu prioritu a Spoločnosť posilní svoje interné postupy, aby zabránila akejkoľvek takejto udalosti.

Spoločnosť zaviedla postupy týkajúce sa ochrany Vašich údajov. Prístup k Vašim informáciám majú iba zamestnanci alebo Viazaní agenti, ktorí musia mať k informáciám prístup, aby bola možná kontinuita dohody medzi Vami a Spoločnosťou.

Osobné informácie uchovávame v kombinácii zabezpečeného úložiska počítača, zabezpečených serverov a občas, a ak sa to považuje za nevyhnutné ich uchovávame v papierovej podobe. Spoločnosť podnikla všetky potrebné kroky na ochranu osobných údajov, ktorými disponuje pred zneužitím, stratou, neoprávneným prístupom, upravovaním alebo zverejnením.

Aj keď vynaložíme maximálne úsilie na ochranu Vašich informácií, beriete na vedomie, že používanie internetu nie je úplne bezpečné, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť alebo integritu osobných údajov prenášaných od Vás alebo k Vám cez internet.

 

11.  Právo byť informovaný a právo na prístup

 

Ako fyzická osoba máte právo vyžadovať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje a získať kópiu všetkých osobných údajov, ktorými o Vás disponujeme. Okrem toho môžete tiež požiadať o zdôvodnenie držby týchto informácií. Ak požadujete ďalšie kópie, môžeme Vám účtovať primeraný administratívny poplatok.

Ak chcete podať žiadosť, kontaktujte nás, potvrďte svoju totožnosť a uveďte aké informácie požadujete. Môžete nás kontaktovať e-mailom na compliance@apmefx.com .


12.  Právo na vymazanie a právo na opravu nepresných osobných údajov

 

Ak sú osobné informácie, ktoré o Vás držíme, nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu. Spoločnosť môžete kedykoľvek informovať o tom, že sa Vaše informácie zmenili alebo si želáte, aby Spoločnosť vymazala informácie, ktoré o Vás držíme alebo aby ich opravila, a to e-mailom na compliance@apmefx.com . Vaše informácie zmeníme, opravíme alebo vymažeme v súlade s Vašimi pokynmi, s výnimkou prípadov, keď sme povinní uchovávať Vaše informácie na regulačné alebo právne účely, na poskytovanie Vami požadovaných služieb alebo vedenie primeraných obchodných záznamov.

 

13.  Právo obmedziť spracovanie

 

Za určitých podmienok stanovených platnou legislatívou máte právo požiadať Spoločnosť, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov.

 

14.  Právo na prenos údajov

 

Máte právo požiadať Spoločnosť, aby za určitých podmienok preniesla údaje, ktoré sme


16.  Automatické rozhodovanie a profilovanie

 

Vo všeobecnosti sa o Vás nerozhodujeme výlučne na základe automatizovaného procesu (napr. prostredníctvom automatického profilovania), ktorý ovplyvňuje Vašu schopnosť využívať služby alebo má na Vás iný významný vplyv. Ak to však urobíme, máte právo byť informovaní o tejto skutočnosti a môžete požiadať o nepodrobenie sa takémuto rozhodnutiu, pokiaľ Vám nepreukážeme, že takéto rozhodnutie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami.

 

17.  Otázky

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, chcete získať prístup k svojím údajom či ich zmeniť, podať sťažnosť alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zabezpečenia našej Webovej stránky, môžete nám poslať e- mail na compliance@apmefx.com .


18.  Aktualizácia tohto vyhlásenia

 

Toto vyhlásenie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu Vám odporúčame občas vyhľadať aktualizácie.

 

Dátum poslednej revízie: September 2022

 

Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734 online icon
© 2024 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73.72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká