🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes
locked content icon
Tento obsah je uzamknutý
pre odomknutie
return icon
Späť
Späť

Dokumentácia

Dokumenty potrebné na registráciu klienta

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby ste nám doručili doklady pre overenie identity a bydliska.

POI – Overenie identity klienta

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)

 • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)

 • Vodičský preukaz – obojstranne

 • Platné len pre krajiny, kde sa vodičský preukaz používa na overenie totožnosti osoby

 • Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky vyššie uvedené dokumenty musia byť v jasne čitateľnej forme, tak aby Vaša fotografia bola jasne viditeľná a informácie ľahko čitateľné.

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko

 • Dátum narodenia

 • Dátum expirácie, musí byť platný

*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

POR – Overenie bydliska klienta

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient zvyčajne zdržuje, táto adresa sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za dodanie služieb (elektrina, plyn, voda), pretože predpokladom je, že tam kde platí poplatky za energie, sa aj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • Účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti

 • Faktúra za internet

 • Faktúra za pevnú linku

 • Výpis (bankový alebo kreditnej karty)

 • Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom

 • Štátne potvrdenie bydliska

 • Hypotekárny úver

 • Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko

 • Adresa

 • Dátum

Tieto dokumenty nebudú akceptované

 • Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)

 • Faktúra za mobilné služby

 • Ručne písané dokumenty

Iné dokumenty

V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel).

 • POI- Overenie identity klienta

 • POI-Overenie bydliska klienta

 • v prípade manželky/manžela je potrebný sobášny list

 • v prípade rodičov (mamy/otca) je potrebný rodný list klienta

Firemný účet

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • Číslo spoločnosti v registri

 • Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)

 • Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti

 • Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti

 • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu

 • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu

 • Zoznam konečných užívateľov výhod s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť

 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

Dokumenty na preukázanie

 • Výpis z obchodného registra

 • Zakladateľská zmluva

 • Stanovy

 • Spoločenská zmluva

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)

 • V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:

 • Kópia zmluvy o zastupovaní (trust agreement)

 • POI a POR nasledovných osôb:

Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu

 • Koneční vlastníci

 • Zástupca vlastníkov

Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734 online icon
© 2024 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73.72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká